ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

 

ดูทั้งหมด
Update 16/8/2560

 

 เอกสารเผยแพร่

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายละเอียด


ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เครื่องแบบ รายละเอียด

พระราชบัญญัติเครื่องแต่งกายนักเรียน

คู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน รายละเอียด


 

1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2560 สังกัด สพฐ.

2. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2560 สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

3. ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนต่อสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2560

4. ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560

5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

6. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก
เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

7. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับ
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

 


https://www.facebook.com/songsermlpn1/


http://north67.sillapa.net/sp-lpn1/

1. แบบแจ้งรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
2. แบบแจ้งรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560 (เรียนรวม)
3. แบบแจ้งรายชื่อกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560
4. ปฏิทินกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2560

5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

โครงการอบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกัซซันเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ อาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปี 2560
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องฟ้าประทาน สนามกอล์กัซซันเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

 

การอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต
1

 

 

โครงการค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน


 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
เข้าร่วมงานกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 

 

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
และระดับคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดลำพูน
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 

การอบรมนักเรียนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Live Saving) ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2560
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 0 5300 3612-14 # 122,123

บุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ

 


 

คู่มือการประกวดระเบียบแถว

งานลูกเสือ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ ศธ
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา
แนวทางการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

แนวปฏิบัติการใช้หลักสูตร
ร่าง พ.ร.บ.ลูกเสือ 2551

แบบฟอร์มขอจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ

การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษาของคนไทย

สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา