กลุ่มบริหารงานบุคคล

บัตรประจำตัวข้าราชการ
คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
ขอเพิ่มวุฒิ
แบบใบลาต่าง ๆ
ระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

แบบสรุปขอเครื่องราชฯ แบบ 1-5
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามั
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
คำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด

แบบคำร้องขอย้าย
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ
2554 - 2557
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 1 ปี
แผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2555
ข้อมูลปริมาณงานในสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคล
ฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบ e-Training ประจำปี 2555
มาตรการแก้ไขครูขาดแคลน
รางวัลที่ได้รับจากผลการดำเนินงานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ
รายงานผลการอนุมัติเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
รายงานการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training
สพป.ลำพูน เขต 1
คู่มือการใช้งานโปรแกรมแบบสอบถามออนไลน์
UTQONLINE

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ทิศทางการบริหารงานบุคคล
ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา


สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ
ระเบียบการลาศึกษาต่อ
แนวปฏิบัติในการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาประจำปี

มอบอำนาจอนุญาตให้
ข้าราชการครู บุคลากร
และนักเรียนไปต่างประเทศ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

   

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

Free Counters