ยินดีต้อนรับ

นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิวงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

 
โครงสร้างบุคลากร
พันธกิจ
กฏบัตร
 
 
 
 
 
 
Link
สพฐ.
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกั

วันที่ 27 มิถุนายน 2559

โรงเรียนวัดน้ำดิบ

วันที่ 23 มิถุนายน 2559

โรงเรียนบ้านกองงาม

วันที่ 21 มิถุนายน 2559

โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 
ระเบียบ/กฏหมาย/หนังสือเวียน/คำสั่ง
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำูพูน ๕๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๐๓-๖๑๒ ต่อ ๑๑๗ โทรสาร ๐๕๓-๐๐๓-๕๕๐